Песня #1
 

卡秋莎

 

 

 

иероглифы

卡秋莎
正当梨花开遍了天涯
河上飘着柔曼的轻纱
喀秋莎站在峻峭的岸上
歌声好像明媚的春光

姑娘唱着美妙的歌曲
她在歌唱草原的雄鹰
她在歌唱心爱的人儿
她还藏着爱人的书信

啊,这歌声姑娘的歌声
跟着光明的太阳去飞吧
去向远方边疆的战士
把喀秋莎的问候传达

驻守边疆年轻的战士
心中怀念遥远的姑娘
勇敢战斗保卫祖国
喀秋莎爱情永远属于他

正当梨花开遍了天涯
河上飘着柔曼的轻纱
喀秋莎站在峻峭的岸上
歌声好像明媚的春光

транскрипция

Ka1qiu1sha1

zheng4 dang1 li2 hua1 kai1 bian4 le5 tian1 ya2
he2 shang4 piao1 a rou2 man4 de5 qing1 sha1
Ka1qiu1sha1 zhan4 zai4 jun4 qiao4 de5 an4 shang4
ge1 sheng1 hao3 xiang4 ming2 mei4 de5 chun1 guang1

gu1 niang2 chang4 a mei3 miao4 de5 ge1 qu1
ta1 zai4 ge1 chang4 cao3 yuan2 de5 xiong2 ying1
ta1 zai4 ge1 chang4 xin1 ai4 de5 ren2 er2
ta1 huan2 cang2 a ai4 ren2 de5 shu1 xin4

a5 zhe4 ge1 sheng1 gu1 niang2 de5 ge1 sheng1
gen1 a0 guang1 ming2 de5 tai4 yang2 qu4 fei1 ba5
qu4 xiang4 yuan3 fang1 bian1 jiang1 de5 zhan4 shi4
ba3 Ka1qiu1sha1 de5 wen4 hou4 chuan2 da2

zhu4 shou3 bian1 jiang1 nian2 qing1 de5 zhan4 shi4
xin1 zhong1 huai2 nian4 yao2 yuan3 de5 gu1 niang2
yong3 gan3 zhan4 dou4 bao3 wei4 zu3 guo2
Ka1qiu1sha1 ai4 qing2 yong3 yuan3 shu3 yu2 ta1

zheng4 dang1 li2 hua1 kai1 bian4 le5 tian1 ya2
he2 shang4 piao1 a rou2 man4 de5 qing1 sha1
Ka1qiu1sha1 zhan4 zai4 jun4 qiao4 de5 an4 shang4
ge1 sheng1 hao3 xiang4 ming2 mei4 de5 chun1 guang1

загрузка

формат mp3,  размер файла 3,06 Mb
(кликните правой кнопкой и выберете сохранить объект как)


 


 


Голосуй!

Я хочу чтобы было больше