Слоги, инициали и финали

Китайская фонетика основана на слогах. Каждый слог можно разделить на две части. Начальный звук- инициаль и конечный – финаль. Некоторые слоги содержат только инициаль, другие только финаль. В китайском языке 21 инициаль. Вот таблица всех инициалей.

b p zh ch r
d t m n  
g k f h  
j q x s  
z c sh l  


Финалей в китайском 35. Финаль как минимум содержит одну гласную.

a, o, e, i, u, ü
ai, ao, ei, ia, iao, ie, iou, ou, ua, uai, ue, uei, uo
an, en, ian, in, uan, uan, uen, un
ang, eng, iang, ing, iong, ong, uang, ueng


Есть еще и 5 специальных слогов. Вот они.

er, hm, hng, ng, ~r


У нас получилось 56 основных звуков. Инициали и финали плюс исключения дают 411 возможных комбинаций слогов. В китайском языке невозможно получить новые слоги, комбинируя случайным образом буквы, как в русском языке. Их число ограничено.
Вот они все. Весь китайский язык на одной страничке :)

a, ai, an, ang, ao
ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu
ca, cai, can, cang, cao, ce, cei, cen, ceng, cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chua, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo
da, dai, dan, dang, dao, de, dei, den, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo
e, e, ei, en, er
fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu
ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo
ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hm, hng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo
ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun
ka, kai, kan, kang, kao, ke, kei, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo
la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lia, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, long, lou, lu, luo, luan, lun, lü, lüe
m, ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu
n, na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ng, ni, nian, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nou, nu, nuo, nuan, nü, nüe
o, ou
pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu
qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun
ran, rang, rao, ren, reng, ri, rong, rou, ru, rua, ruan, rui, run, ruo
sa, sai, san, sang, sao, se, sei, sen, seng, sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo
ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo
wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu
xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun
ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yong, you, yu, yuan, yue, yun
za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhei, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo


К этому добавьте 4 тона и получается, что в китайском языке примерно 1600 уникальных слогов. Нам предстоит научиться правильно произносить все эти звуки. И именно этому и посвящены следующие уроки на произношение.


 

Голосуй!

Я хочу чтобы было больше